Algemene Voorwaarden

VERKLARINGEN VAN NAMEN:

 1. 1. Onder de cursist(e) wordt verstaan: de persoon die zich tot Rijschool RoadRunner/ rij-instructeur wendt voor het volgen van rij-opleidingen/ rijlessen/ examens e.d. (oftewel hierna te noemen rij-onderricht);
 2. 2. Onder CBR/BNOR wordt verstaan: de instantie die de rijvaardigheid toetst met inbegrip van tussentijdsetoetsen, praktijkexamens, theorie-examens e.d. (hierna ook te noemen het onderzoek);
 3. 3. Onder rij-instructeur(s) wordt verstaan: de persoon die rij-onderricht geeft aan de cursist(e) en werkzaam is bij Rijschool RoadRunner.;
 4. 4. Onder (rijl)lessen wordt verstaan: praktijk- en theoriegerichte opleidingen/ cursussen, zoals autorijlessen, theoriecursussen e.d..

 

ALGEMEEN:

 1. 1. Rijschool RoadRunner is gevestigd te Den Haag, verricht haar rij-onderricht onder deze algemene voorwaarden. In alle gevallen waarin door Rijschool RoadRunner en/of rij-instructeurs van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht;

 

BEGINVOORWAARDEN:

 1. 1. Voor praktijkrijlessen personenauto dient de cursist(e) 16,5 jaar of ouder te zijn. Tijdens de eerste rijles dient dit aangetoond te worden met een geldige legitimatiebewijs;
 2. 2. Gedurende alle rijlessen neemt de cursist(e) naast de leskaart ook een geldig legitimatiebewijs mee;
 3. 3 Bij het afnemen van diensten van Rijschool RoadRunner gaat de cursist(e) automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Rijschool RoadRunner

 

Artikel 1.- Verplichting Rijschool RoadRunner:

 1. 1. De lessen worden gegeven door rij-instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rij-onderricht Motorrijtuigen (W.R.M.);
 2. 2. Alle rij-instructeurs van Rijschool RoadRunner zijn verzekerd tegen ongevallen inzittende, aansprakelijkheid jegens cursisten gedurende de rijles en hebben een uitgebreide voertuigenverzekering;
 3. 3. De cursist(e) ontvangt zo veel mogelijk les van dezelfde rij-instructeur;
 4. 4. De lessen zullen worden benut voor het geven van praktijk- en/of theorieles, uitleg, informatie, noteren van afspraken e.d.;
 5. 5. 14 Dagen na de datum van betaling van het onderzoek en ontvangst van de vereiste documenten heeft de cursist(e) het recht om een bewijs van de aanvraag voor het onderzoek op te vragen bij zijn/haar rij-instructeur. Rijschool RoadRunner /rij-instructeur verplicht zich deze de eerst volgende rijles te overhandigen aan de cursist(e), mits deze is geaccepteerd door het CBR//BNOR. De examendatum en de examentijd zullen in overleg met de rij-instructeur in een later stadium van de opleiding worden vastgelegd;
 6. 6. De cursist(e) die een onderzoek heeft aangevraagd, zal op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR/BNOR tot het afleggen van het onderzoek de beschikking hebben over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij/zij de rijlessen heeft ontvangen, of danwel een vervangende lesvoertuig;
 7. 7. De rij-instructeurs en/of Rijschool RoadRunner behouden het recht om gemaakte afspraken ten alle tijden te kunnen wijzigen/ annuleren als gevolg van ongeval, spoedexamens, verkeers- en weersomstandigheden, ziekte, onvoorziene omstandigheden etc. Er zal een nieuww afspraak gemaakt worden of, bij langdurig uitval, zal er een vervangende rij-instructeur worden ingezet. In dit geval zullen de gemiste lessen niet worden doorberekend aan de cursist(e);
 8. 8. De rij-instructeurs en/of Rijschool RoadRunner mogen de praktijk- en/of theorieopleidingen van de cursist(e) per direct beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de cursist(e) en/of zijn/haar gedragingen, die van oorzaak kunnen zijn door bijv. medische en/of psychische promblemen, onder invloed van drugs, medicijnen, alcohol e.d.;
 9. 9.. Bij artikel 1.8 genoemde is de cursist(e) voor de praktijklessen gehouden de prijs van de reeds genoten rijlessen/ te laat geannuleerde rijlessen, vermeerderd met administratiekosten, alsmede het door Rijschool RoadRunner al betaald examengeld (CBR//BNOR) te vergoeden. Betaalde gelden worden nooit teruggekeerd.
 10. 10. Bij artikel 1.8 genoemde zal bij het volgen van klassikaal theorieopleidingen geen restitutie plaatsvinden;
 11. 11. Rijschool RoadRunner is niet aansprakelijk voor eventuele medische beperkingen, zoals vermeldt in de Eigen Verklaring. Mocht de cursist(e) toch rijlessen of een onderzoek verrichten waarbij (in een latere stadium) een medische beperking is geconstateerd, dan zal er geen restitutie en/of schadevergoeding plaatsvinden van reeds genoten rijlessen/ te laat geannuleerde rijlessen of ingeboekte onderzoek.
 12. 12. De cursist(e) kan geen aanspraak maken op enige restitutie/ (schade)vergoeding over lessen die al reeds genoten zijn.

 

Artikel 2.- Verplichting cursist(e):

 1. 1. De cursist(e) dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de lessen (door de rij-instructeur wordt een wachttijd van 15 min. in acht genomen) en bij niet/ te laat verschijnen op het afgesproken lestijd zonder tijdige afzegging (zie punt 2 van dit artikel), wordt de gehele lesprijs in rekening gebracht;
 2. 2. Bij verhindering van de afgesproken praktijkles dient de cursist(e) deze minimaal 24 uur van te voren telefonisch af te melden;
 3. 3. Bij verhindering van de afgesproken klassikale theoriecursus dient de cursist(e) deze minimaal 72 uur van te voren telefonisch af te melden;
 4. 4. De cursist(e) heeft recht op kosteloos annulering binnen 7 dagen na aanmelding (via internet, telefonisch of persoonlijk). Artikel 2.2 en 2.3 blijven hierbij van kracht;
 5. 5. Verhindering zoals genoemd in art. 2.2 en art. 2.3 kan uitsluitend op werkdagen ( ma. t/m vrij.) van 9.00 uur tot 17.00 uur. Zaterdagen en zondagen alsmede erkende nationale feestdagen worden niet meegerekend. Te late afzeggingen worden volledig doorberekend;
 6. 6. Een te laat geannuleerde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege dringende reden, uitsluitend een begrafenis van een overledene in de naaste familie ( t/m 2e graad) of een eigen spoedopname in het ziekenhuis. (de cursist(e) is genoodzaakt om de verhindering d.m.v. overlijdensakte of doktersverklaring aan te tonen bij Rijschool RoadRunner /rij-instructeur);
 7. 6. De cursist(e) dient alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de lessen op te volgen;
 8. 7. De cursist(e) is verplicht de overeengekomen lesschema na te komen, zoals bijv. de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen lessen per week, tot aan de datum en tijd van het praktijkexamen;
 9. 8. De cursist(e) dient voor de praktijklessen autorijlessen minimaal 2 rijlessen achtereenvolgend (een blokuur) op te nemen minimaal 1 keer per week.

 

 1. Artikel 3.- Lessen (praktijkgericht):
 1. 1. Lessen moeten worden voldaan in één keer per bank aan F. Madaran, voor of tijdens de rijles
 2. (klik hier voor de bankgegevens)
 3. 2. Betaalde examengelden (CBR//BNOR) verliezen hun geldigheid na een onderbreking van tenminste 3 aanééngesloten maanden vanaf de laatst gevolgde les en er zal geen restitutie plaatsvinden van reeds betaalde bedragen;
 4. 3. Betaalde examengelden (CBR//BNOR) hebben een totale geldigheidsduur van max. 18 maanden genomen vanaf de eerste rijles.
 5. 4. De cursist(e) mag de lesovereenkomst beëindigen. De cursist(e) is in dit geval voor de praktijklessen gehouden de prijs van de reeds genoten rijlessen/ te laat geannuleerde rijlessen, vermeerderd met administratiekosten, alsmede het door Rijschool Roadrunner al betaalde examengeld (CBR/BNOR) te vergoeden.

 

Artikel 4.- Lessen (theorie gericht):

 1. 1. Bij het ontvangen van theorieboeken, CD-Roms, volgen van theoriecursussen e.d. wordt een contante of bank betaling gehanteerd;
 2. 2. Indien betaling per bank plaatsvindt, dient het gehele verschuldigde bedrag te zijn bijgeschreven op de rekening van Rijschool Roadrunner voor aanvang van de cursus/ ontvangst producten;
 3. 3. Aangekochte goederen als theorieboeken, CD-Roms e.d. worden niet retour genomen door Rijschool Roadrunner en/of rij-instructeur;

 

Artikel 5.- Betaling:

  1. Tenzij anders is overeengekomen met Rijschool Roadrunner/rij instructeur, dienen de kosten van het onderzoek (CBR/BNOR) voor de 5e les (3e blokuur) van de opleiding te worden voldaan
 1. 2. Rijschool Roadrunner is gerechtigd tijdens de duur van de opleiding de lesprijs te verhogen. De cursist(e) heeft in dit geval het recht om de opleiding per direct stop te zetten, van welke hij/zij gebruik kan maken tot maximaal twee weken na kennisgeving van de prijsverhoging;
 2. 3. Indien betalingen uitblijven, wordt bij 7 dagen nadat de achterstand is opgetreden een herinnering verzonden.
 3. 4. Indien 7 dagen na de herinnering het volledige factuurbedrag niet is voldaan, dan zal de cursist(e) worden aangemaand waarbij Rijschool Roadrunner administratiekosten in rekening zal brengen.
 4. 5. Indien 7 dagen na aanmanen het volledige factuurbedrag niet is voldaan, dan is de cursist(e) automatisch in verzuim. Alsdan wordt over het nog openstaande bedrag rente berekend. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2 % op jaarbasis. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden wordt als gehele maand aangemerkt;
 5. 6. Mocht na de gehele voorgaande procedure geen betaling plaatsvinden, dan is
 6. Rijschool Roadrunner gerechtigd om een incassobureau in te schakelen. De hierbij komende kosten zullen ten laste worden gelegd aan de cursist(e).

Artikel 6.- Het Onderzoek:

 1. 1. Op alle onderzoeken zijn naast de algemene voorwaarden van Rijschool Roadrunner ook de algemene voorwaarden van het CBR/BNOR van toepassing. U kunt de voorwaarden van het CBR/BNOR inzien op de rijschool of op de website van het CBR;
 2. 2. Rijschool Roadrunner is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het onderzoek door te berekenen aan de cursist(e). Rijschool Roadrunner verplicht zich op verzoek van de cursist(e) een schriftelijke specificatie van de prijswijziging te geven.

 

Artikel 7.- Verhinderingen/annuleringen voor het onderzoek:

 1. 1. Rijschool Roadrunner is niet aansprakelijk voor de verhinderingen voor het onderzoek waarbij de schuld ligt bij de cursist(e) zoals te laat verschenen op afspreekpunt, geen geldige documenten, of danwel anderssoorts annulering door de cursist(e);
 2. 2. Bij verhinderingen/ annuleringen, zoals vermeldt in artikel 7.1 kan de cursist(e) geen aanspraak maken op enige restitutie en/of (schade)vergoeding;
 3. 3. Indien een verhindering van het onderzoek is ontstaan door dringende redenen, uitsluitend betreffende een begrafenis/ crematie in de familie t/m 2e graad of als de cursist(e) met spoed wordt opgenomen in het ziekenhuis op de dag van het onderzoek, dan is Rijschool Roadrunner. en het CBR/BNOR/ gerechtigd een bedrag voor administratiekosten in te houden. Het restant wordt overgemaakt naar de bank/giro rekening van de cursist(e). Of er wordt een nieuw onderzoek geboekt voor de cursist(e) na bijbetaling van de doorbelaste kosten;
 4. 4. Bij ontstaan van verhindering zoals vermeldt in artikel 7.3, is de cursist(e) genoodzaakt om de verhindering schriftelijk binnen 14 dagen d.m.v. een overlijdensakte of doktersverklaring aan te tonen bij het CBR. Wanneer de cursist(e) niet in staat is de verhindering op deze wijze aan te tonen, dan zal Rijschool Roadrunner de verhindering afhandelen zoals vermeldt in artikel 7.1;
 5. 5. Wanneer de cursist(e) personenauto niet minimaal 1 keer per week 2 rijlessen achterelkaar
 6. (oftewel een blokuur per week) volgt, of danwel te veel absent is voor de rijlessen, is de rij-instructeur gerechtigd om het examen niet bij te wonen en het lesvoertuig niet mee te geven voor het onderzoek;
 7. 6. Als de cursist(e) nog betalingen moet verrichten op de dag van het onderzoek, dient de cursist(e) de betaling te geschieden per bank of contanten, voor aanvang van het onderzoek. Als er geen betaling is ontvangen van de openstaande schuld, is de rij-instructeur gerechtigd om het onderzoek niet bij te wonen en het lesvoertuig niet mee te geven voor het onderzoek. De openstaande schuld blijft hierdoor alsnog een betalingsverplichting dat alsnog voldaan dient te worden;
 8. 7. In geval van artikel 7.1 en 7.5 en 7.6 kan de cursist(e) geen aanspraak maken op enige restitutie en/of (schade)vergoeding;
 9. 8. Rijschool Roadrunner/rij-instructeurs zijn niet aansprakelijk voor onderzoeken die al reeds zijn genoten of voor het resultaat van het onderzoek. En de cursist(e) kan geen aanspraak maken op enige restitutie/ (schade)vergoeding hiervoor.

Artikel 8.- Vrijwaring:

  1. Rijschool Roadrunner vrijwaart de curist(e) voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met als uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist(e), alsmede bij het gebruik door de cursist(e) van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beinvloeden;
 1. 2. De cursist(e) verplicht zich om gerechtelijke uitspraak betreft ontzegging van het besturen van motorvoertuigen en/of ingevorderde rijbewijzen door te geven aanRijschool Roadrunner. Indien Rijschool Roadrunner ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, vrijwaart de cursist(e) Rijschool Roadrunner volledig. De cursist(e) zal alle ter zake aan Rijschool Roadrunner opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties voor zijn/haar rekening nemen.

 

Artikel 9.- Klachten/Geschillen:

 1. 1. Klachten dienen ten alle tijden schriftelijk te worden doorgegeven aan Rijschool Roadrunner;
 2. 2. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de  Kamer van Koophandel te Den Haag. Een exemplaar van de algemene voorwaarden wordt u op aanvraag toegezonden.

Links